ePub زائری زیر باران ePub

by احمد محمود

مجموعه داستان: «مصیبت کبک ها»: زن و مردی خرافاتی و خریدن چند کبک
بود و نبود: پسری عاشق در زندان که پدر معشوق را بخاطر مخالفت با ازدواج کشته
بندر: داستان مردانی که با بردن بار امرار معاش میکنند
ترس: دو قاچاقچی که میخواهند از دست مامورین فرار کنند
راهی به سوی آفتاب: یک زندانی که از خواب بیدار شده و ادعای پیامبری دارد
انتر تریاکی: میمونی که دلقک بازی درمیآورد و معتاد شده
زیر باران: آدمهایی که با فروش خون خود پول قمار خویش را جور میکنند
آسمان کور: قماربازی تازه از زندان آزاد شده و دوباره درگیر شده
زیر آفتاب داغ: مردی برای ماهیگیری به دریا میرود و با یک کوسه درگیر میشود
برخورد: درگیری مردم روستا با مالک برای این که تراکتور و خرمنکوب خریده
در سایه سپیدارها: جوانانی که میخواهند، تعاونی را برای روستاییان بشناسانند
از دلتنگی: تبعیدیها در یکی از شهرهای جنوب و روزشماری آنها

eBook tags: زائری, زیر, باران, epub, download, epub, احمد محمود

Download زائری زیر باران (ePub)

ePub زائری زیر باران
DownloadePub (6.4Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
Publisherامیرکبیر
GanreShort Stories
Pages count208
eBook formatPaperback, (torrent)En
File size6.4 Mb
Book rating3.46 (92 votes)
 rate rate rate rate rate