ePub غیرمنتظره ePub

by Christian Bobin

برای شما هیچ‌چیز از جریان عادی زندگی به‌تر نیست، هیچ‌چیز از این تنهایی عادی در زندگیِ ساکت مطبوع‌تر نیست، زندگیِ ساکت به دور از مرمر کلام‌ها، به دور از قبر چهره‌ها. زندگی در اجتماع یعنی وقتی همه از چیزی اطاعت می‌کنند که هیچ‌کس نمی‌خواهد. نوشتن راهی‌ست برای فرار از این بدبختی. روایت دیگری از تنهایی، عشق یا بازی - یک اصلِ نافرمانی، یک فضیلت کودکانه.

eBook tags: غیرمنتظره, epub, download, epub, christian bobin

Download غیرمنتظره (ePub)

ePub غیرمنتظره
DownloadePub (7.5Mb)

File info

ISBN
Book Title
Book Author
Publisherماه‌ریز
GanreNovels
Pages count104
eBook formateBook, (torrent)En
File size7.5 Mb
Book rating3.36 (426 votes)
 rate rate rate rate rate